Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

Регулация на лекарствата в България

 

Лекартсвената регулация в България се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата съобразно следната нормативна уредба:

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

ЗАКОН за медицинските изделия

От пролетта на 2002 г. в регулаторна практика в нашата страна е в сила стандартът за Добра производствена практика - GMP.

По отношение на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти в България функционират следните подзаконови нормативни документи:

НАРЕДБА за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране

 

Полезни препратки