Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти
Визия на ЕГА И БГФармА

За генеричните лекарства

 

Какво означава генерично лекарство?

Генеричното лекарство е еквивалент на оригиналния фармацевтичен продукт. То съдържа същото активно вещество като него. По същество няма никаква разлика между генеричния еквивалент и оригиналния фармацевтичен продукт. 

Всяко генерично лекарство излиза на пазара, идентифицирайки се с международно приетото непатентно название (INN), както и с търговската си марка. В ЕС използването на генерични лекарства все повече нараства, тъй като те са ефективна алтернатива на скъпоструващите оригинални медикаменти.  

Генеричните лекарства предлагат качествено лечение на достъпни цени

По отношение на критериите за качество, безопасност и ефективност генеричните лекарства са идентични с оригиналните медикаменти. Преди да получи правото да бъде произвеждано всяко генерично лекарство преминава през абсолютно същите строги процедури на европейските или националните здравни власти както и оригиналните лекарствени продукти.   

Достъпността на лечението с генерични медикаменти са изразява в тяхната цена, която е между 20% и 90% по-ниска в сравнение с цената на оригиналните лекарства. В европейски мащаб генеричните лекарства спестяват над 35 милиарда евро всяка година, като пълният им потенциалът за осигуряване на спестявания съвсем не е достигнат. Чрез по-достъпните си цени, съобразно пазарните конкурентни принципи, генеричните лекарства помагат и за понижаването на цените на оригиналните медикаменти, като по този начин, макар и индиректни също спомагат за осигуряване на спестявания за лекарствените бюджети.     

Генеричните лекарства - качество с традиция  

Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), насърчава фармацевтичните производители да осигуряват възможно най-високо качество за лекарствените си продукти, само така може да бъде гарантирано спазването на всички европейски стандарти и изисквания по отношение на фармацевтичното производство. Всички фармацевтични компании, представлявани от ЕГА или националните генерични асоциации работят, съобразно добрата производствена практика (GMP), в заводи, подлежащи на редовни проверки от страна на компетентните органи. Когато определено генерично лекарство бъде одобрено за употреба, то продължава да бъде обект на наблюдение както от производителя, така и от здравните власти. Или казано с други думи генеричната индустрия се подчинява на същите строги изисквания и стандарти за качество, ефикасност и безопасност, както производителите на оригинални лекарства. 

Биоеквивалентността е строго съблюдаване при генеричните лекарства

Ключов фактор при производството на генерични медикаменти е гарантирането на биоеквивалентност. Това означава, че при прилагането в равни дози на едно оригинално лекарство и неговия генеричен аналог, е наличен еднакъв процент биологично активно вещество в организма. Или с други думи генеричното лекарство и оригиналния медикамент са еднакво ефикасни.  

 

Обществената полза от генеричните лекарства

Генеричните лекарства осигуряват на пациентите достъп до качествени, ефикасни и безопасни медикаменти на достъпни цени. Те спестяват разходи както на здравните бюджети, така и на отделния пациент. За една календарна година генеричните лекарствени продукти спестяват разходи в размер на 35 милиарда евро на националните здравни системи в рамките на ЕС. Освен всички положителни характеристики, които произтичат от тук, това дава възможности и за осигуряване на скъпо медицинско лечение за нуждаещи се пациенти.  

Генеричните лекарства и икономическото измерение на здравните грижи

Осигуряването на условия за качествена конкуренция между генеричните и оригиналните лекарства е жизненоважно за намаляването на цените на медикаментите и съответно на разходите за лекарства. Увеличаването на употребата на наличните генерични лекарства и пускането на нови генерични продукти на европейския пазар е от първостепенно значение за подобряване на възможностите за лечение и разширяване на достъпа на пациентите до необходимите им лекарства. 

Генеричните лекарства, икономическият растеж и увеличаването на заетостта 

Производството на генерични лекарства  се осъществява в модерни изследователски лаборатории и заводи, управлявани от високо квалифицирани кадри. Компаниите обикновено инвестират между 6% и 16% от печалбата си (а в някои случаи до 30%) за изследвания и разработки на нови продукти. В редица страни от ЕС генеричните компании са най-големите доставчици на лекарства на фармацевтичния пазар.

Генеричните производители в Европа имат водеща роля по отношение на износа за трети страни на качествени генерични активни съставки, в което се изразява и техния принос за позитивния търговски баланс на ЕС по отношение на лекарствените средства. 

Генеричните лекарства - поглед към бъдещето

Застаряващото население и бързо нарастващите разходи за лечение правят правителствата по цял свят все по-загрижени за устойчивостта на националните здравни системи.

Генеричните лекарства предлагат ценна възможност за планиране и контролиране на най-бързо нарастващия дял в разходната част на бюджетите за здравеопазване, делът за заплащане на лекарства. Европейската генерична асоциация и членуващите в нея национални асоциации (в т.ч. и БГФармА) ще продължават да работят съвместно с правителствата на страните-членки на ЕС и с институциите на ЕС за повишаване на конкурентноспособността на националните пазари и на европейския лекарствен пазар, за да бъдат лекарствата по-широко достъпни и повече пациенти да могат да се лекуват с качествени, ефикасни и достъпни медикаменти.